Thông báo: về việc triển khai Chương trình sữa học đường năm 2021

Thực hiện Thông báo số 124-TB/TU ngày 29/01/2021 của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về việc thực hiện Chương trình Sữa học đường cho học sinh mầm non và tiểu học năm 2021; Công văn số 667/UBND-VX ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Công văn số 474/SYT-NVY ngày 09/02/2021 của Sở Y tế Nghệ An về việc triển khai Chương trình Sữa học đường năm 2021, trường Tiểu học Diễn Hoa thông báo cho các em học sinh con thương binh, con mồ côi cả bố và mẹ, học sinh con gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo nạp cho giáo viên chủ nhiệm giấy chứng nhận: con thương binh, giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có, mỗi em 2 bản phô tô công chứng ); thời gian nạp từ ngày 16 tháng 3 đến 20 tháng 3.