Cuộc thi Sơ đồ Tư duy VN 2022 / Trận 13: Happy mind, Phan Văn Kiêu, Voi con thông thái, ai sẽ đi tiếp?